Znak TyfloCentra

 • Kdo jsme
 • Vznik
 • Poslání a cíle společnocti
 • Identifikační údaje
 • Správní rada
 • Dozorčí rada
 • Spolupracujeme
 •  
   

  Kdo jsme

  TyfloCentrum Hradec Králové je obecně prospěšná společnost s krajskou působností, která poskytuje sociální služby těžce zrakově postiženým občanům. Našim zřizovatelem je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

   
   

  Vznik

  obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Hradec Králové byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Hradci Králové dne 9.10.2002, pod oddílem O, vložka 80.

  Podle zakládací listiny je statutárním orgánem ředitel, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

  Zřizovatelem společnosti byla Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Centrum bylo budováno na základě Střediska integračních aktivit SONS, které v Hradci Králové působí od roku 1991 jako specializované pracoviště pro občany s těžkým zrakovým a kombinovaným (zrakovým a jiným) postižením. V roce 2002 bylo ustanoveno centrum denních služeb pro nevidomé a slabozraké občany Královéhradeckého kraje - Tyflocentrum Hradec Králové, stále v rámci SONS, o.s. V souvislosti se změnou financování sociálních služeb a přesunutím jeho těžiště na regiony se vytvářela samostatná organizace ve formě obecně prospěšné společnosti.

  Teprve v říjnu 2002 vzniklo TyfloCentrum Hradec Králové o.p.s. jako samostatný právní subjekt.

   
   

  Poslání a cíle společnosti

  Nevidomý a těžce slabozraký člověk bývá díky svému handicapu často vyřazen z běžného života společnosti. Obtížněji se vyrovnává s nutností dělat řadu věcí zcela jiným způsobem, než většina ostatních lidí. Cítí omezení v možnostech vzdělávání, pracovního i společenského uplatnění. Soustavné neuspokojování cílů, přání a tužeb, i uvnitř primárních skupin, vede k postupnému snižování sebevědomí, aktivity a často k omezování kontaktů s okolím a postupné izolaci.

  Posláním obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Hradec Králové, je pomáhat nevidomým a slabozrakým občanům Královéhradeckého kraje dosáhnout maximální možné míry samostatnosti a zvýšit kvalitu jejich života.

  Cílem společnosti je občany s těžkým zrakovým postižením motivovat k samostatnému životu, poskytovat jim informace, psychologickou podporu, odbornou i praktickou pomoc při řešení konkrétních problémů, zejména při zvládání obtížných životních situací. Dále pak zajistit návaznost služeb sociální intervence pro občany s těžkým zrakovým, příp. zrakovým a jiným postižením v rámci Královéhradeckého kraje, zajistit spolupráci s pracovišti zaměřenými na základní rehabilitaci, rekvalifikaci a další speciální služby. Integrací nevidomých a slabozrakých lidí chce minimalizovat psychologické, zdravotní, sociální a ekonomické důsledky zrakového postižení.

   
   

  Identifikační údaje

  IČ: 25975498

  DIČ: CZ25975498

  Právní forma: obecně prospěšná společnost

  Sídlo: Okružní 1135/15, Hradec Králové, 500 03

  Tel., fax: 495 523 729

  E-mail: hradec.kralove@tyflocentrum.cz

  www stránky: tyflocentrum-hk.cz

  Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, č. účtu: 180576858/0300

  Zřizovatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Krakovská 21, Praha 1

  Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Balcarová, ředitelka

   
   

  Správní rada

  Platnost k 1. 1. 2018

  Mgr. Jarmila Čejková, předsedkyně správní rady

  Mgr. Václav Polášek, člen správní rady

  Jan Pakoš, člen správní rady

   
   

  Dozorčí rada

  Platnost k 1. 4. 2018

  Bc. Renata Jandrtová, předsedkyně dozorčí rady

  Ing. Marie Kuncová, členka dozorčí rady

  Mgr. Markéta Pešťáková, členka dozorčí rady

   
   

  Spolupracujeme

  Ve své činnosti spolupracujeme s mnoha subjekty a organizacemi. Sociální odbory obecních úřadů, především Magistrátu Města Hradec Králové, Města Jičín a Náchod a Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Tyfloservis o.p.s., Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, Augustin při Univerzitě Hradec Králové, speciální školy a pedagogická centra, TyfloCentra v ostatních krajích ČR, Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje a Knihovna města Hradce Králové.

   
   

  Napište nám

  e-mailNapište nám